STATUTUL
SOCIETĂȚII
Age Management Medicine & Anti-aging – „AMMA

2.1. Denumirea oficială: Asociația are denumirea de „SOCIETATEA DE MEDICINĂ INTEGRATIVĂ AGE MANAGEMENT ȘI ANTI-AGING – AMMA“, prescurtat AMMA.
2.3. Asociația va folosi denumirea în engleză: Society of Age Management Medicine & Anti-aging – „AMMA”.
2.4. Domeniul oficial de internet: www.AMMA.org.ro

3.1. Asociația se constituie pe o durată nelimitată.
3.2. Sediul Asociației este în București, Sector 1, Str. Ionel Perlea, Nr. 10.

4.1. Asociația se poate afilia la alte organizații cu scop asemănător, din țară sau străinătate, poate adera la uniuni, federații sau confederații din țară sau străinătate, cu păstrarea independenței.
4.2. Asociația poate stabili raporturi de colaborare sau parteneriat și orice alte raporturi permise de lege, cu instituții și persoane juridice sau fizice, din țară sau străinătate, în condițiile prezentului statut și ale legii, potrivit scopului și obiectivelor sale.

CAPITOLUL II – SCOPUL ȘI OBIECTIVELE ASOCIAȚIEI

Art. 5 – Scopul asociației

(1) Societatea „AMMA” este o asociație medicală profesională pentru medici și alți profesioniști din domeniul sănătății dedicați teoriei și practicii medicinei anti-aging/ age-management prin utilizarea abordărilor terapeutice bazate pe evidențe științifice și pe cercetarea medicală, științifică și tehnologică, de avangardă.

AMMA are că scop principal promovarea și implementarea medicinei științifice în scopul conștientizării, redefinirii și susținerii sănătății și a well-being-ului, îngrijirea sănătății prin tratarea, reversia și prevenția bolilor cronice netransmisibile, prevenția și controlul condițiilor degenerative, prelungirea vieții către limitele biologic posibile și a sănătății durabile.

AMMA își propune să susțină și să participe activ la implementarea curriculei de medicină age-management în centrele de învățământ medical și conex din România, la educarea studenților, rezidenților și medicilor, precum și a tuturor celor interesați și cu pregătire compatibilă – prin certificări, evenimente și programe educaționale organizate în colaborare cu organizațiile de profil naționale, europene și internaționale.

AMMA își propune să contribuie la responsabilizarea populației privind necesitatea adoptării unor măsuri pro-sănătate medicale și sociale, să promoveze și să aplice educația pentru sănătate și păstrarea acesteia pe termen îndelungat, să se implice în procesul decizional din sistemul medical și al educației în medicină.

Art. 6 – Obiectivele asociației

Pentru realizarea scopului său, Societatea „AMMA” are următoarele obiective:

 1. Implementarea principiilor/curriculei de medicină age-management în centrele de învățământ medical și conex din țară; educarea studenților, rezidenților și medicilor, precum și a tuturor celor interesați și cu pregătire compatibilă – prin certificări, evenimente și programe educaționale organizate în colaborare cu organizațiile de profil naționale, europene și internaționale;
 2. Desfășurarea și coordonarea de acțiuni în vederea promovării schimbului de experiență și cunoștințe, stabilirea de legături și rețele, la nivel național si transnațional, între instituții și organisme implicate în sistemele social, civic, ce implică nevoie de sprijin în orice domeniu al educației medicale;
 3. Promovarea mijloacele moderne ale medicinei age-management pentru monitorizarea și păstrarea sănătății durabile, îndemnarea publicului să participe la activități de educație fizică și sport, de învățare a principiilor alimentației sănătoase, conștientizarea necesitații controalelor medicale periodice;
 4. Editarea de publicații periodice, cărți, buletine informative, broșuri;
 5. Atragerea de fonduri din partea organizațiilor naționale și internaționale, inclusiv fonduri externe nerambursabile, prin participarea la concursuri, sesiuni de selecție de proiecte etc;
 6. Susținerea, colaborarea și coordonarea strategiilor și planurilor dezvoltate de organi­zațiile cu scop asemănător Asociației, prin parteneriate, acorduri, alianțe etc;
 7. Elaborarea și implementarea de proiecte public-private;
 8. Participarea și dezvoltarea de programe și proiecte de cercetare în domeniul medical și conex;
 9. Organizarea unui sistem propriu de documentare, informare medicală și sprijinire a editării și difuzării revistelor de specialitate, în țară și străinătate;
 10. Stimularea, sprijinirea și organizarea schimburilor profesional-științifice de informații și experiență ale membrilor săi cu parteneri din țară sau străinătate;
 11. Acordarea de diplome, premii și alte modalități stimulative pentru activitatea științifică și profesională deosebită;
 12. Furnizarea, prin comisiile de specialitate, de asistență științifică organismelor guvernamentale și neguvernamentale solicitante, care sunt angajate în protejarea sănătății populației;
 13. Organizarea de congrese, conferințe, simpozioane naționale și regionale, precum și participarea, prin delegații săi, la congrese naționale și internaționale și la orice alte manifestări științifice;
 14. Organizarea, împreună cu sectoarele de resort, de cursuri de specializare sau perfecționare, sau studii de documentare în țară;
 15. Organizarea de cursuri și programe de instruire, inclusiv cu participare internațională, cursuri de formare profesională (medicală și conexă), educație informală a adultului, tabere, școli de vară, training-uri, alte tipuri de activități ce converg către scopul și obiectivele asociației;
 16. Obținerea și acordarea de burse în țară sau străinătate;
 17. Desfășurarea oricăror altor activități, în conformitate cu scopul propus și care nu contravin legislației în vigoare.

CAPITOLUL III – MEMBRII ASOCIAȚIEI.
DOBÂNDIREA ȘI PIERDEREA CALITĂȚII DE MEMBRU

Art. 7 – Membrii

(1) Pot deveni membri ai Asociației persoanele fizice sau juridice din țară sau străinătate care sprijină obiectivele Asociației, contribuind moral, financiar sau material, prin munca sau cunoștințele lor, la buna desfășurare a activității Asociației, respectând disciplina, regulile și principiile de funcționare a Asociației, conform prezentului Statut și a oricăror regulamente emise în baza sa.

(2) Membrii Societatii „AMMA” sunt:

 • Membri fondatori
 • Membri de onoare
 • Membri asociați
 • Membri afiliați

(3) Calitatea de membru fondator este deținută de către persoanele care au înființat asociația.

Membrii fondatori sunt scutiți de achitarea taxei anuale de membru. Membrii fondatori sunt îndreptățiți să voteze și să fie aleși în structurile de conducere ale asociației.

Art. 8 – Dobândirea calității de membru

(1) Calitatea de membru de onoare o dobândesc personalități din domeniul științific, profesioniști în domeniul medical din țară și străinătate care au contribuit și contribuie la atingerea obiectivelor asociației sau la dezvoltarea domeniului medical-științific în general.
Calitatea de membru de onoare se dobândește la recomandarea a cel puțin 2 membri, prin aprobarea de către Consiliul Executiv. Membrii de onoare sunt scutiți de achitarea taxei anuale de membru și a taxei de participare la orice manifestare organizată sub egida Asociației. Membrii de onoare pot vota și pot fi aleși în structurile de conducere ale asociației.

(2) Calitatea de membru asociat o dobândesc persoanele fizice cu pregătire universitară în domeniul medical sau conex (ex. medicină, farmacie, biologie, biochimie, tehnologie/IT medical etc.), aderă la scopul și principiile Asociației și contribuie la realizarea scopului și activităților Asociației.
Calitatea de membru asociat se dobândește prin aprobarea Cererii de Adeziune de către Consiliul Executiv și prin achitarea taxei anuale stabilite de Comitetul Executiv. Membrii asociați pot vota in Adunarea Generală și pot fi aleși în structurile de conducere ale asociației, având continuitate în asociație (cotizație, unde este cazul, și activitate) de minim 2 ani.

(3) Calitatea de membru afiliat o dobândesc persoanele juridice care manifestă interes pentru activitățile Asociației, sunt legal constituite și funcționează și sunt implicate în proiectele Asociației.
Calitatea de membru afiliat se dobândește prin aprobarea Cererii de Adeziune de către Consiliul Executiv și prin achitarea unei taxe anuale stabilite de C.Ex. Membrii afiliați pot participa activ la viața asociației, dar nu dețin drept de vot in Adunarea Generală și nu pot să fie aleși în structurile de conducere ale asociației.

Art. 9 – Drepturile și obligațiile membrilor

 • Membrii asociației au următoarele drepturi:
  1. să-și exprime prin vot opțiunea față de proiectele de hotărâri ale Adunării Generale; Pentru a vota in Adunarea Generala un membru trebuie sa aibă continuitate (cotizație, unde este cazul, și activitate) de minim 2 ani;
  2. să aleagă și să fie aleși în Consiliul Executiv, dacă au aptitudini și capacitate pentru funcțiile pentru care candidează;
  3. să beneficieze și participe la programele inițiate de Asociație;
  4. să beneficieze de serviciile derulate de Asociație;
  5. să beneficieze de rezultatele programelor inițiate de Asociație;
  6. să aibă acces la spațiile și dotările Asociației pentru organizarea de manifestări și activități în domeniile de interes ale Asociației;
  7. să primească lămuriri cu privire la activitatea Asociației;
  8. să aleagă și să fie aleși în diferitele comisii de lucru formate în cadrul Asociației;
  9. să manifeste, în mod liber, inițiativă în desfășurarea activității, în acord cu legislația internă și internațională, prezentul statut sau alte hotărâri ale Asociației;
  10. alte drepturi prevăzute în regulamentele sau deciziile organelor de conducere ale Asociației.
 • Membrii asociației au următoarele obligații:
 1. să respecte Statutul, regulamentele și hotărârile Adunării Generale și ale Consiliului Executiv al Asociației;
 2. să contribuie la realizarea scopului și obiectivelor Asociației prin sprijin financiar, material, moral și activități voluntare în cadrul programelor și proiectelor derulate de Asociație;
 3. să își îndeplinească obligațiile materiale și financiare potrivit angajamentelor pe care și le-au asumat;
 4. să participe, în măsura posibilităților, fizic sau online, la Adunările Generale și să participe la activitățile și întrunirile desfășurate sau organizate de Asociație, în realizarea obiectivelor sale;
 5. să îndeplinească celelalte obligații prevăzute de regulamentele adoptate de Asociație;
 6. să respecte etica și deontologia medicală;
 7. să se preocupe constant de perfecționarea competenței profesionale și științifice;
 8. să achite cotizațiile de membru în termenele și cuantumurile stabilite precum și orice alte taxe stabilite de organele de conducere.

Nerespectarea acestor obligații poate conduce la excluderea membrului în cauză.

Art. 10 – Suspendarea calității de membru

(1) În cazul în care un membru nu își îndeplinește, până cel târziu la data de 31 mai a fiecărui an, obligația de a achita cotizația anuală de membru, calitatea acestuia de membru, precum și toate drepturile aferente vor fi suspendate de drept, fără punere în întârziere și fără nici o altă formalitate prealabilă.

(2) Măsura suspendării va fi ridicată de îndată ce membrul va fi achitat integral sumele datorate, toate drepturile urmând a-i fi restabilite cu efect imediat, cu excepția dreptului de vot.

(3) Prin excepție, membrii nou-înscriși și acceptați în asociație pot achita cotizația pentru anul în curs la data aderării, iar drepturile ce decurg din aceasta se activează conform art.9 pct. I lit.a.

Art. 11 – Încetarea calității de membru

(1) Calitatea de membru încetează în următoarele situații:

(a) prin decesul membrului sau încetarea existenței persoanei juridice;
(b) prin retragere unilaterală, în baza unei cereri scrise adresată Consiliului Executiv al Asociației, cerere care nu trebuie motivată;
(c) prin excludere, în baza hotărârii pronunțate de Consiliul Executiv al Asociației în următoarele situații:

 • încălcarea gravă a Statutului sau a hotărârilor și regulamentelor organelor de conducere ale asociației;
 • condamnarea, prin hotărâre judecătorească definitivă, pentru săvârșirea unor infracțiuni incompatibile cu misiunea și principiile Asociației;
 • lipsa nejustificată repetată de la Adunările Generale și evenimentele Asociației;
 • întreprinderea unor acțiuni ce aduc prejudicii de orice natură Asociației;
 • angajarea Asociației în acțiuni care nu au fost autorizate de Consiliul Executiv;
 • implicarea Asociației în activități politice sau religioase;
 • prezenta enumerare nu este limitativă, excluderea putând fi pronunțată și pentru alte motive care s-au dovedit a fi incompatibile cu misiunea și principiile Asociației.

(2) Excluderea este dispusă de către Consiliul Executiv cu vot majoritar, prin Secretarul General.

(3) Persoana nemulțumită de hotărârea de excludere poate formula contestație în termen de 30 de zile de la data Hotărârii sau comunicării acesteia, după caz. Contestația va fi analizată în următoarea Adunarea Generală, care va putea decide menținerea deciziei Consiliului Executiv sau suspendarea acesteia.

(4) Consiliul Executiv al asociației poate fi sesizat prin intermediul Secretarului General de către orice membru al Asociației în legătură cu orice abatere disciplinară a unui membru, abatere care este de natură a atrage excluderea membrului respectiv.

CAPITOLUL V – CONDUCEREA ASOCIAȚIEI

Art. 15 – Conducerea asociației

Organele de conducere, administrare și control ale Asociației sunt:

 1. Adunarea Generală
 2. Consiliul Director (care va purta denumirea de Consiliul Executiv).
  Președintele.
  Secretarul General.
 3. Biroul Național de Coordonare – organul de conducere științifică a Asociației,
  denumit si Consiliul Științific.
 4. Cenzorul sau, după caz, comisia de cenzori.

 Art. 22 – Componența CONSILIUL EXECUTIV este următoarea:

 1. Prof. Dr. Alexandru-Vladimir Ciurea – Președinte;
 2. Acad. Constantin Ionescu -Tîrgoviște – Prim-vicepreședinte;
 3. Prof. Dr. Dinu Antonescu – Vicepreședinte;
 4. Prof. Dr. Ruxandra-Maria Ionescu – Vicepreședinte;
 5. Dr. Bogdan-Liviu Slăbescu – Vicepreședinte;
 6. Dr. Alexandra-Victoria Ghement – Membru;
 7. Dr. Emanuela Mercore-Huțanu – Membru;
 8. Prof. Dr. Sorin Riga – Membru;
 9. Kin. Dr. Nicoleta-Daniela Stanca – Membru;
 10. Conf. Dr. Corneliu Zeana – Membru;
 11. Dr. Mihai-Cristian Popescu – Secretar General

 Art. 26 – Biroul Național de Coordonare – CONSILIUL ȘTIINȚIFIC

(1) Biroul Național de Coordonare al Asociației se mai numește și Consiliul Științific și este organul de conducere științifică a Asociației.

(2) Biroul Național de Coordonare – sau Consiliul Științific – are un număr nedeterminat de membri și este format din președinte de onoare, președinte, vicepreședinți și membri.

(3) Biroul Național de Coordonare – sau Consiliul Științific – este format din o parte dintre membrii fondatori și din membrii de onoare ai Asociației, aleși conform prevederilor prezentului Statut.

(4) Președintele Consiliului Executiv al Asociației, Directorul revistei oficiale a Asociației și membrii de onoare fac parte automat din Biroul Național de Coordonare (Consiliul Științific).

(5) Biroul Național de Coordonare – sau Consiliul Științific – asigură linia științifică a Asociației și coordonarea întregii activități științifice, de învățământ și de cercetare inițiate sau derulate de Asociație pe cont propriu sau în parteneriate.

(6) Componența Biroului Național de Coordonare (Consiliului Științific) se actualizează periodic cu noii membri și se publică pe site-ul oficial al Asociației.

COMPONENȚĂ:

[…]